+359 2 978 11 65 | +359 884 34 34 24 | София, ул. Поручик Н. Бончев 10 | Понеделник - Петък: 08:00-17:00 ч.

Общи условия за извършване на ремонт на моторно превозно средство в автосервиз „НН Сервиз“ ООД

1. ПРИЕМАНЕ НА МПС

1.1. При постъпване на моторно превозно средство (МПС) в сервиза се извършва първоначален оглед.

1.2. При първоначалния оглед на МПС се установява неговото моментно техническо състояние. На базата на този преглед, на клиента се предлага цена за резервни части и труд за тяхната подмяна, така че МПС да бъде приведено в стандартно техническо състояние. По искане на клиента се прави и точна оценка на ремонта, която включва проформa калкулация. Тя представлява подробен списък в цифри на операциите, които следва да се извършат след евентуално демонтиране съобразени със сервизните нормовремена и стойността на вложените части необходими за конкретния ремонт.

1.3. В случай че при извършване на първоначалния оглед на MПС ce наложи извършване на диагностика, различна от обикновения оглед, като например демонтаж на части и/или елементи от МПС, използване на специализирана апаратура и др., се съставя Сервизна поръчка за ремонт пo образец, съгласно пункт 1.4. от настоящите Общи условия, в които се отразяват операциите, които следва да бъдат извършени извън обикновения оглед, както и тяхната цена. Писмената форма на договора е условие за неговата действителност, като приемане на МПС и започване на съответните дейности по диагностика извън обикновения оглед не се извършва до подписването на Сервизна поръчка за ремонт по образец от страна на клиента.

1.4. За приемането на MПC се съставя и сключва между страните Сервизна поръчка за ремонт по образец, в която се вписват заявените дефекти, неизправности и установените при първоначалния оглед на МПС неизправности. Договорът се подписва от клиента и от представител на „НН CEPBИ3“ ООД. Писмената форма на договора е условие за неговата действителност, като приемане нa MПC u започване на ремонтните дейности не се извършва до подписването на Сервизна поръчка за ремонт по образец от страна на клиента. В случай че е бил съставен Сервизна поръчка за ремонт по образец по реда на пункт 1.3. от настоящите общи условия, може да не бъде съставян отделен договор, а вече съставеният да бъде допълнен по указания в настоящия пункт начин.

2. ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ

2.1. Ремонтните дейности се извършват така, както са описани в Сервизна поръчка за ремонт по образец. Ако по време на извършване на ремонтните работи се налагат допълнителни ремонти, представител на автосервиза уведомява клиента. Автосервизa е освободен от всякаква отговорност, в случай че клиентът откаже да възложи извършването на тези допълнителни работи.

2.2. Не се допуска присъствието на водача (собственика) на МПС в сервизното хале по време на извършване на ремонта съгласно Инструкциите за безопасност на труда.

3. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕЩИ НА КЛИЕНТА

3.1. Автосервиз "НН СЕРВИЗ“ ООД е отговорен само за вещи на клиента, които са конструктивна част от МПС, за предмети, предадени за пазене от клиента, както и за нивото на горивото, отразено при влизане нa MПC в сервиза.

3.2. Предмети, предадени за пазене от клиента, са единствено тези, изрично посочени от клиента в индивидуалния Сервизна поръчка за ремонт по образец. В случай чe индивидуалния договор липсва отбелязване, счита се, че такива вещи в конкретния случай няма.

3.3. Нивото на горивото се отразява в индивидуалния Сервизна поръчка за ремонт по образец по желание на клиента. В случай че нивото на горивото не е отразено в индивидуалния договор, счита се, че клиентът няма претенции към „НН СЕРВИЗ“ ООД относно съдържанието на гориво в резервоара към момента на предаване на МПС.

4. СМЕНЕНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

4.1. Демонтираните (сменени) авточасти се връщат на клиента, с изключение на тези заменени по гаранция или при закупуване на рециклирани детайли (агрегати), също така и при изричен отказ от клиента.

4.2. Закупуването на авточасти може да бъде извършено както от автосервиза, така и от клиента.

4.2.1. Когато частите са закупени от клиента, „НН СЕРВИЗ“ ООД, респективно негов представител има право да откаже влагането им при конкретния ремонт, в случай че прецени, че предоставените от клиента авточасти са негодни или некачествени. В случай че клиентът се откаже от договора поради този отказ, същият дължи цената на извършените до момента ремонтни дейности и цената на вложените от страна на автосервиза авточасти. В случай че клиентът настоява за влагането на авточасти обявени за негодни или некачествени от страна на „НН СЕРВИЗ“ ООД, респективно на негов представител, „НН СЕРВИЗ“ ООД има право:

а) да прекрати Договора едностранно като в този случай клиентът дължи цената на извършените до момента ремонтни дейности и цената на вложените от страна на автосервиза авточасти;

б) да вложи същите, като в този случай „НН СЕРВИЗ“ ООД не носи отговорност както за вложените авточасти, така и за качеството на извършения ремонт като цяло. В последния случай съгласието на клиента за това се записва изрично в индивидуалния Сервизна поръчка за ремонт по образец.

4.2.2. Когато по искане на клиента частите, необходими за извършване на ремонта ще бъдат поръчвани от „НН СЕРВИЗ“ ООД, клиентът следва да плати 50 % от цената им при сключване на индивидуалния Сервизна поръчка за ремонт по образец. В случай че по независещи от „НН СЕРВИЗ“ ООД причини съответните части не могат да бъдат доставени (липса на наличност в магазинната мрежа в страната, срок за доставка по-дълъг от 2 седмици и др.), клиентът има право да се откаже от договора, като в този случай заплаща извършените до момента ремонтни дейности и цената на вложените от страна на автосервиза авточасти, а автосервизът връща предадените за закупуване на недоставените авточасти суми.

4.3. В случай, че клиентът остави отделни авточасти и/или агрегати за ремонт и не потърси същите в срок от един месец от датата на подписването на Сервизна поръчка за ремонт по образец, същите стават собственост на „НН СЕРВИЗ“ ООД. Настоящата разпоредба се прилага съответно и за части, които са били поръчани от клиента, но същият в срок от един месец от внасянето на 50 % от цената по пункт
4.2.2 от настоящите Общи условия не ги е потърсил, в този случай „НН СЕРВИЗ“ ООД не дължи връщане на недоставените авточасти суми.

5. ПРЕДАВАНЕ НА МПС

5.1. Срокът на извършване на ремонта се договаря при приемане на МПС и зависи от установените повреди, вида на възложените ремонтни дейности и срокове на доставка на необходимите авточасти. В случай на промяна на срока, автосервизът, респективно негов представител, информира клиента за настъпили непредвидени обстоятелства.

5.2. При извършване на ремонта, автосервизът, респективно негов представител, информира клиента.

5.3. Клиентът е длъжен да вдигне МПС в срок до три дни след датата на получаване на известието по предходния пункт. В противен случай същият дължи обезщетение в размер на 20 лв. за всеки ден до датата на получаване на МПС. В този случай автосервизът не носи отговорност за неполученото МПС и се освобождава от отговорността по пункт 3 от настоящите Общи условия.

5.4. Приемането на МПС се извършва срещу подпис на клиента. В случай че клиентът има забележки и/или оплаквания същият е длъжен да ги направи при подписване на Приемо-предавателен протокол или друг документ, удостоверяващ предаването на МПС от автосервиза на клиента. В случай че няма записани такива, подписът на клиента означава, че същият е извършил преглед на МПС и неговите принадлежности, както и на предметите, предадени за пазене от клиента, в случай че има такива и че клиентът няма забележки към техническото и общото състояние на автомобила, както и че приема извършените ремонтни работи и вложените части.

5.5. Клиентът е длъжен да плати цената на извършените ремонтни работи най-късно до предаването на МПС. В случай че същият откаже да стори това, автосервизът има право да упражни право на задържане върху МПС до окончателно изплащане на задълженията от страна на клиента. Неупражняването на това право не освобождава клиента от отговорност, нито ограничава правата на „НН СЕРВИЗ“ ООД да търси обезщетение. В случай на неплащане от страна на клиента, последният дължи на „НН СЕРВИЗ“ ООД неустойка в размер на 0,5 % от размера на неплатеното задължение за всеки ден забава, но не повече от 30% общо.

5.6. Автосервизът писмено отразява всички установени по време на ремонта дефекти и неизправности, различни от установените при първоначалния оглед или диагностиката по пункт 1.3. от настоящите Общи условия. В случай че клиентът откаже отстраняването на тези дефекти и неизправности, автосервизът не носи отговорност за техническата изправност на МПС. Подписът на клиента за приемането на МПС без забележки се приравнява на отказ от извършване на отстраняване на тези допълнително установени дефекти и неизправности.

5.7. Автосервизът не носи отговорност за повредени при демонтаж части /детайли/, които са корозирали, естествено износени, повредени от неподходящи масла, некачествени горива и химични вещества.

6. ЗАПЛАЩАНЕ
Трудът се фактурира съгласно тарифата на „НН СЕРВИЗ“ ООД за определяне цените на различните видове труд и нормовремена. Цената на автосервизен час е съобразена с ремонтно пригодноста на МПС, съгласно БДС за извършване на автосервизни услуги.

7. ГАРАНЦИЯ ЗА ВЛОЖЕНИТЕ ЧАСТИ

Гаранцията за вложените авточасти от производителя, на които „НН СЕРВИЗ“ ООД е официален представител, е за период до една година. Гаранционни оплаквания или претенции се разглеждат при предоставяне на фактура за вложените резервни части, издадена от „НН СЕРВИЗ“ ООД, производителя или негов оторизиран представител. Условията за гаранция при извършването на автосервизни услуги е регламентирано съгласно БДС. Гаранцията не покрива последствия от нормално износване на частите, неправилна експлоатация или неправилна поддръжка, когато неизправностите са възникнали в резултат на ПТП, когато автомобилът е участвал в демонстрации или ралита, когато отделните възли от автомобила са разпломбирани или е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени от „НН СЕРВИЗ“ ООД лица, използвани са неоригинални резервни части, неподходящи масла и некачествени горива, когато отделният детайл или ремонтиран агрегат не е монтиран в „НН СЕРВИЗ“ ООД.      

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

Всички уведомления и съобщения, отправени от клиента до сервиза следва да бъдат в писмена форма, отправени до адреса на управление на дружеството. Всички уведомления и съобщения до клиента ще бъдат изпращани по избран от клиента начин - електронна поща, на адрес, телефон - като в случай че клиентът промени дадените от него данни за контакти, „НН СЕРВИЗ" ООД не носи отговорност за неполучени уведомления, съобщения и др., като същите се считат редовно връчени на клиента.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

С подписването на Сервизна поръчка за ремонт по образец клиентът предоставя лично и доброволно лични данни, като същият заявява, че е съгласен и приема същите да бъдат ползвани и обработвани от „НН СЕРВИЗ“ ООД за целите на осъществяването на дейността на автосервиза, за счетоводни цели и за целите на договора (изпълнение, неизпълнение и т. н.).

Допълнителни разпоредби

§1. Дефиниции:

1. „Първоначален оглед“ означава преглед на МПС от специалист, служител в „НН СЕРВИЗ“ ООД, притежаващ необходимата квалификация с оглед заявените от клиента дефекти и неизправности с цел установяване на дефекти и неизправности, пречещи на нормалното технологично функциониране на превозното средство.

2. „Заявени от клиента дефекти и неизправности“ са посочените от клиента оплаквания, свързани с отклоненията от нормалното технологично функциониране на превозното средство.

з. „Установени дефекти и неизправности“ са установените от специалист, служител в „НН СЕРВИЗ“ ООД, притежаващ необходимата квалификация с оглед заявените от клиента дефекти и неизправности, отклонения от нормалното технологично функциониране на превозното средство, както и техническите причини за тях.

4. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство според дефиницията на т. 11, вр. т. 10 на § 6 от Допълнителните разпоредби към Закона за движението по пътищата.

5. „Обикновен оглед“ е извършването на преглед на МПС, без извършването на каквито и да било технически операции - демонтаж на части и елементи от МПС, използване на диагностична апаратура и др.

6. „Ремонт“, „Ремонтни работи“ или „Ремонтни дейности“ са всички онези операции и действия, уговорени с индивидуaлния Сервизна поръчка за ремонт по образец.

7. „Приемане на МПС“ е налице, когато клиентът пожелае да сключи индивидуален договор за извършване на ремонт с автосервиза. Приемането се удостоверява с Сервизна поръчка за ремонт по образец.

8. „Изкупуване на рециклирани детайли (агрегати)“ е налице, когато „НН СЕРВИЗ“ ООД предложи на клиента да купи от него заменените с нови части и агрегати. „НН СЕРВИЗ“ ООД не е длъжен да предлага изкупуване или да изкупува авточасти от клиента, както и не е обвързан с конкретна цена, като при всеки отделен конкретен случай цената на изкупуването се договаря отделно. Изкупуването е предмет на отделен договор, различен от Сервизна поръчка за ремонт по образец.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителите на „НН СЕРВИЗ“ ООД и са задължителни за всички ремонтни дейности, извършвани от сервиза. За корпоративни клиенти са възможни условия, различни от посочените в настоящите Общи условия, след сключване на отделен договор между автосервиза и отделния клиент.

§ З. Настоящите общи условия влизат в сила от 01.01.2011 г. Същите следва да бъдат поставени на видно за клиентите място/места в автосервиза.
 

Управители:

Пламен Митев
Найден Найденов

Facebook Twitter Google+
(1 глас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт на дизелови горивни системи

Ремонт на горивни системи BOSCH Ремонт на горивна система Delphi Ремонт на горивна система DENSO Ремонт на горивна система Zexel Ремонт на горивна система Siemens | VDO | Continental

Онлайн формуляри

Диагностика на място удобно за клиента

Диагностика на място

Формуляр за ремонт

Формуляр за ремонт

Спирачни дискове и накладки

Спирачни дискове и накладки

Съединител смяна

Съединител смяна

Добавка за дизелово гориво LCA SDA 600

Добавка за дизел SDA 600

×

Log in