NN BOSCH Service

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло

Оценете тази статия
(1 глас)
Европейски Съюз
ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0953
„Безопасни условия на труд”
На „НН сервиз” ООД по Договор № ESF-2303-01-11019
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа На Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Европейски социален фонд

“НН Сервиз” ООД е бенефициент по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло
в "НН Сервиз" ООД

Лични предпазни средства и специално работно облекло в НН Сервиз ООД

 

Цели на Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло: Намаляване на трудовия травматизъм и професионалните болести на служителите от „НН Сервиз“ ООД - Bosch Diesel Center.

Описание и обосновка на дейността: В дружеството е утвърден списък на личните предпазни средства по длъжности и в зависимост от идентифицираните рискове. Предвижда се да бъдат закупени облекла, яке и гащеризон от 100% памук, които защитават тялото от наранявани, убождания и порязвания, а също така защитават кожата от въздействието на вредни вещества. За тези длъжности са предвидени и защитни обувки отговарящи на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа. С реализиране на проекта се цели да се повиши производителността на труда като се запази качеството на работната сила изразяващо се  в повишаването комфорта на организма и защита на долните крайници свеждайки до минимум риска от премазване на пръстите на краката и пробождане на ходилото.

Резултатите от изпълнението:
  • Намаляване на трудовия травматизъм с 25%;
  • Намаляване на професионалните заболявания;
  • Намаляване на заболяванията следствие от общ характер, следствие от факторите на работна среда.

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 
 
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НН СЕРВИЗ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
Прочетена 10316 пъти

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476 - „Безопасни условия на труд”

НН-Сервиз ООД /Bosch Diesel Center/

гр. София - 1528
ул. "Поручик Н. Бончев" № 10
GPS N 42° 40.633’; E 023° 24.215’

Статус Skype: NNSERVICE

e-mail E-mail: office@nnboschservice.com

Телефон Тел: +359 2 978 11 65;

Телефон Факс: +359 2 978 11 66;

Телефон GSM: +359 882 34 34 24;

Телефон GSM: +359 884 34 34 24

You are here За нас Безопасни условия на труд Лични предпазни средства