NN BOSCH Service

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "НН Сервиз" ООД

Оценете тази статия
(1 глас)
Европейски Съюз
ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0953
„Безопасни условия на труд”
На „НН сервиз” ООД по Договор № ESF-2303-01-11019
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа На Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Европейски социален фонд

“НН Сервиз” ООД е бенефициент по Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност
в "НН Сервиз" ООД

Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "НН Сервиз" ООД

 

Цел на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност: Изготвяне на анализа на състоянието на системата за управление за осигуряване на безопасност и здраве при работа в предприятието и организацията на работния процес.

Описание и обосновка на дейността: Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. Анализът на обкръжаващата среда осигурява информация, която е полезна и съответства на ресурсите на предприятието и потенциала му в конкурентна среда. Анализът съставя в себе си изводите от стратегическите анализи на вътрешната и външната среда за определяне на силни и слаби страни на дружеството, както и външните възможности и заплахи.  В предприятието не е внедрена цялостна система за управление на дейността по отношение на осигуряване на комплексни ЗБУТ.

Резултатите от изпълнението: Изготвяне на анализ и проект за оптимизиране на дейността на системата за управление на процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 
 
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НН СЕРВИЗ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
Прочетена 9244 пъти

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476 - „Безопасни условия на труд”

НН-Сервиз ООД /Bosch Diesel Center/

гр. София - 1528
ул. "Поручик Н. Бончев" № 10
GPS N 42° 40.633’; E 023° 24.215’

Статус Skype: NNSERVICE

e-mail E-mail: office@nnboschservice.com

Телефон Тел: +359 2 978 11 65;

Телефон Факс: +359 2 978 11 66;

Телефон GSM: +359 882 34 34 24;

Телефон GSM: +359 884 34 34 24