NN BOSCH Service

Безопасни условия на труд

Европейски Съюз
ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0953
„Безопасни условия на труд”
На „НН сервиз” ООД по Договор № ESF-2303-01-11019
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа На Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Европейски социален фонд

ДОГОВОР № ESF-2303-01-11019

Панорамна снимка в НН Сервиз ООД - Бош Дизел Център

 

Цели на проекта: подобряване условията на труд, подобряване на професионалния и здравен статус на работещите в „НН СЕРВИЗ" ООД гр. СОФИЯ.

Специфични цели: подобряване на професионалния и здравен статус на работещите в „НН СЕРВИЗ" ООД чрез превантивното и своевременно идентифициране на рисковете за здравето и предприемане на мерки за предотвратяването им.

Начало на проекта: 01.07.2013 г.
Приключване на проекта: 30.06.2014 г.
Място на реализация:  „НН СЕРВИЗ" ООД, гр. София, ул. “ Поручик Неделчо Бончев” 10

Инвестира във вашето бъдеще!

 
 
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „НН СЕРВИЗ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476 - „Безопасни условия на труд”

НН-Сервиз ООД /Bosch Diesel Center/

гр. София - 1528
ул. "Поручик Н. Бончев" № 10
GPS N 42° 40.633’; E 023° 24.215’

Статус Skype: NNSERVICE

e-mail E-mail: office@nnboschservice.com

Телефон Тел: +359 2 978 11 65;

Телефон Факс: +359 2 978 11 66;

Телефон GSM: +359 882 34 34 24;

Телефон GSM: +359 884 34 34 24

You are here За нас Безопасни условия на труд